در حال حاضر مرکز خرید اقساطی پایش قصد جذب همکار را ندارد . در صورت نیاز جهت استخدام نیرو این روند از این صفحه انجام خواه پذیرفت و فرم استخدام فعال خواهد شد .