• این سبد کالا ویژه کارمندان عزیز می باشد
  • شرایط پرداخت اقساط این سبد، ۶ ماهه و بدون پیش پرداخت است
  • تسویه حساب با توجه به نحوه قرارداد شرکت با ارگان، بصورت کسر از حقوق یا چک می باشد
  • کارمندانی که طرف قرارداد با شرکت نیز نمی باشند هم امکان ثبت نا برایشان وجود دارد
  • نحوه پرداخت اقساط برای کارمندان با شرایط آزاد ۳ فقره چک هر ۲ ماه یکبار می باشد